Regulamin

Regulamin świadczenia usług Listonic

 

Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:
  1. Hasło – utajniony ciąg znaków, zasadniczo alfanumeryczny (składający się z liter i cyfr), umożliwiający Systemowi autoryzację Użytkownika, a Użytkownikowi dostęp do niektórych funkcji Serwisu wiążących się z działaniem Użytkownika możliwym dopiero po uwierzytelnieniu Użytkownika. Wprowadzenie Hasła jest niezbędne, aby System wykonywał polecenia i komendy Użytkownika
  2. Listonic – usługa umożliwiająca tworzenie list zakupów za pośrednictwem Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, niezależnie od jej wersji
  3. Listonic App – Usługa Listonic dostępna w formie aplikacji mobilnej na smartfony, tablety i inne urządzenia przenośne posiadający system operacyjny iOS, Android lub Windows
  4. Listonic Web – Usługa Listonic dostępna w wersji web / przez przeglądarkę internetową, pod adresem listonic.com
  5. Pliki Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie Serwerowi, który je utworzył. Cookie są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających
  6. Pliki Cookies lub inne podobne technologie – pliki Cookies lub inne narzędzia, jak np. localStorage, AdID, służące podobnym celom, tj. odnotowywaniu, przechowywaniu informacji o aktywności Użytkowików w Serwisie, instalowane lokalnie w przeglądarkach internetowych, aplikacjach mobilnych, na komputerach Użytkowników; dla ułatwienia przekazu nazywane łącznie „Plikami Cookies lub innymi podobnymi technologiami”
  7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Listonic sp. z o.o.
  8. Serwis – wszystkie narzędzia służące do świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wraz z ich oprogramowaniem: Strona listonic.pl, Listonic Web, Listonic App, Przyciski Listonic, ewentualne inne narzędzia lub miejsca świadczenia Usług
  9. Sklepy – sieci sprzedaży, z którymi Usługodawca ma zawarte umowy na świadczenie Usługi Gazetki promocyjne, tj. w zakresie informowania o bieżącej ofercie promocyjnej tych sieci zawartej w gazetkach promocyjnych, in. Lidl, Biedronka, Tesco, Makro, Intermarche, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Rossmann, Hebe
  10. Strona listonic.pl – portal internetowy dostępny pod adresem pl
  11. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu
  12. Usługodawca – „Listonic” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Żeromskiego 46/4/21, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do KRS pod numerem 0000326899
  13. Uwierzytelnienie – wpisanie prawidłowego loginu oraz Hasła umożliwiających zalogowanie się do Konta Listonic; Uwierzytelnienie stanowi zarówno użycie danych do logowania podanych przy rejestracji w Listonic za pomocą adresu e-mail i ustanowieniu hasła, jak i zalogowanie się poprzez portal Facebook lub Google+
  14. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług na podstawie niniejszego Regulaminu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
  2. prawa i obowiązki Użytkowników dotyczące korzystania z Usług.
 2. Listonic sp. z o.o. na podstawie niniejszego Regulaminu świadczy następujące Usługi:
  1. Strona listonic.pl;
  2. Listonic.
 3. Usługi są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Przed akceptacją niniejszego Regulaminu Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z jego treścią. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego postanowienia.
 6. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników na Stronach, a informacja i link do Regulaminu znajduje się w każdym miejscu, w którym Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Usług.

Ogólne warunki korzystania z Usług

 1. Usługi są przeznaczone dla osób pełnoletnich.
 2. Użytkownik zawiera umowę o świadczenie określonej Usługi drogą elektroniczną w momencie rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, uzależniony od rodzaju Usługi, ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika oraz od woli Użytkownika.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług i tym samym rozwiązać umowę o świadczenie Usług.
 5. Korzystanie z Usług jest bezpłatne, z wyłączeniem Usługi Listonic App Premium, za którą pobierana jest określona opłata.
 6. Poszczególne Usługi i wersje Usług są dostępne w różnych wersjach językowych, których treść oraz funkcjonalności mogą różnić się od siebie, w tym mogą być dostosowywane do specyfiki lub wymogów danego kraju.
 7. Użytkownik może korzystać z Usług bez podawania danych ujawniających jego tożsamość. Niezależnie od tego, dane podawane do korzystania z Konta Listonic lub pozostałe informacje przetwarzane w związku z korzystaniem z Usług jak np. numer IP czy Pliki Cookies lub inne podobne technologie, mogą stanowić dane osobowe Użytkowników.
 8. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników dostępne są w Polityce prywatności opublikowanej <tutaj>.
 9. Zasady używania Plików Cookies i innych podobnycyh technologii przez Usługodawcę dostępne są w Polityce Cookies dostępnej <tutaj>.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem i niniejszym Regulaminem oraz z poszanowaniem praw innych osób fizycznych i prawnych.
 11. Usługi oraz wszystkie ich elementy, w szczególności treści zamieszczane w Serwisie, jak również oprogramowanie Listonic są chronione przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 12. Korzystanie z Usług nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. W szczególności zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych lub niekomercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób całości lub jakiejkolwiek części Usług.
 13. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy oraz innych osób fizycznych lub prawnych, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku,
  2. powstrzymywania się od zamieszczania treści bezprawnych przy korzystaniu z Usług, w szczególności naruszających prawnie chronione interesy Usługodawcy oraz podmiotów trzecich, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych i obraźliwych treści w profilu Użytkownika i na listach zakupów, treści sprzecznych z Regulaminem, a także naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terenie kraju,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Listonic, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
  5. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Usługodawcy, Użytkowników i innych osób fizycznych lub prawnych,
  6. niezamieszczanie reklam bądź innych materiałów związanych z pozyskiwaniem klientów,
  7. niezamieszczanie tzw. „listów-łańcuszków” lub tworzenie piramid finansowych,
  8. nierozsyłanie wirusów lub szkodliwych kodów komputerowych.
 14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści, które zostały przez niego zamieszczone, w tym upublicznione w Serwisie, zarówno wobec Usługodawcy, jak i osób trzecich. W sytuacji, gdyby osoby trzecie zgłosiły przeciwko Usługodawcy roszczenia, których podstawą jest działanie lub zaniechanie Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń i zwalnia Usługodawcę z obowiązku ich zaspokojenia.
 15. Upublicznienie za pomocą Serwisu jakichkolwiek treści jest równoznaczne z uznaniem przez Użytkownika, że przekazane w taki sposób informacje lub treści w żadnym wypadku nie są traktowane jako poufne. W przypadku przekazania przez Użytkownika jakiejkolwiek informacji lub treści innym Użytkownikom bądź upublicznienia ich w Serwisie w jakikolwiek sposób, Usługodawca uprawniony jest do utrwalania, powielania, tworzenia opracowań, publikowania, redagowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, prezentowania informacji lub treści w dowolnych środkach przekazu, w części lub całości, w dowolnej formie i częstotliwości, a także przeniesienia tych uprawnień na podmiot trzeci, a Użytkownik zezwala Usługodawcy na wykonanie powyższych uprawnień.
 16. Jeżeli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek materiały dostępne w Serwisie lub za jego pośrednictwem naruszają przysługujące mu prawa autorskie do określonego utworu, może on żądać usunięcia tych materiałów z Serwisu lub zablokowania dostępu do nich, przesyłając do Usługodawcy stosowną wiadomość lub pismo, obejmujące następujące informacje:
  1. dane identyfikujące dzieło objęte prawami autorskimi Użytkownika. Należy przedstawić opis dzieła i – jeżeli jest to możliwe – dołączyć kopię lub wskazać lokalizację (np. adres URL) autoryzowanej wersji dzieła;
  2. dane identyfikujące materiał (wraz z lokalizacją), który według Użytkownika narusza jego prawa autorskie. Należy przedstawić opis materiału i wskazać adres URL, pod którym dany materiał się znajduje lub inne odnośne informacje umożliwiające jego lokalizację;
  3. imię i nazwisko, adres oraz – ewentualnie – numer telefonu i adres poczty elektronicznej Użytkownika;
  4. oświadczenie Użytkownika stwierdzające, iż przysługują mu prawa autorskie do określonego utworu.

Ogólne warunki techniczne korzystania z Usług

 1. Do korzystania z Usług niezbędne jest:
  1. posiadanie odpowiedniego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Internetu oraz połączenie z siecią Internet;
  2. urządzenie powinno posiadać: rozdzielczość ekranu: 1024×768 lub wyższa, głębia kolorów: 16 bit (high colour) lub wyższa,
  3. w przypadku komputerów – zainstalowana przeglądarka powinna być w wersji: Internet Explorer 11+, Chrome 24+, Firefox 18+, Safari 7+, Opera 15+;
  4. włączona obsługa cookies,
  5. w przypadku komputerów – włączona obsługa Javascript;
  6. w przypadku smartfona, tabletu lub innego urządzenia z systemem iOS, Android lub Windows – dostęp do odpowiedniej platformy dystrybucji aplikacji:
   1. Apple AppStore dla systemu iOS;
   2. Google Play dla systemu Android;
   3. Windows Store dla systemu Windows.
 1. Korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, uzależnionym od zabezpieczeń urządzenia i sieci, z których korzysta Użytkownik.
 2. Korzystanie z Usług wymagających logowania jest zabezpieczone przez Usługodawcę za pomocą szyfrowanego połączenia internetowego.
 3. W przypadku korzystania z Uwierzytelniania za pośrednictwem innych portali: Facebook lub Google+, etap Uwierzytelniania jest przeprowadzany z zastosowaniem środków bezpieczeństwa tych innych portali. Usługodawca nie odpowiada za bezpieczeństwo danych uwierzytelniających innych portali.

Świadczenie Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi nieprzerwanie, z zastrzeżeniem przerw technicznych wynikających z konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub serwisowych.
 2. Usługodawca świadczy Usługi w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Cookies. Świadczenie Usług wiąże się z zamieszczaniem przekierowań – linków do usług innych podmiotów. Usługodawca odpowiada wówczas wyłącznie za świadczenie Usług w zakresie zamieszczania odpowiednich linków i nie odpowiada za usługi świadczone przez inne podmioty, a do których linki Usługodawca udostępnia w ramach Usług.
 3. Usługodawca ma prawo ingerencji w Listy zakupów i profile Użytkowników, a także inne dane umieszczone przez Użytkowników w Serwisie, jeśli ich zawartość nie jest zgodna z postanowieniami Regulaminu, polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego. Poprzez ingerencję w listy zakupów, profile Użytkowników, a także inne dane umieszczone przez Użytkowników w Serwisie należy rozumieć między innymi usunięcie tych danych w całości lub części, ich zmianę lub uniemożliwienie dostępu do tych treści Użytkownikowi.
 4. W przypadku podejrzenia o naruszenie przez Użytkownika Regulaminu lub polskiego prawa, Usługodawca ma prawo zawiesić możliwość korzystania z Usług oraz podjąć działania wyjaśniające mające na celu wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, w tym poprzez zablokowanie Konta Listonic, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Ponowienie świadczenia Usług, w tym odblokowanie Konta Listonic jest uzależnione od decyzji Usługodawcy.
 5. Za przerwy w dostępności Usług spowodowane ww. okolicznościami Użytkownikowi nie przysługują roszczenia finansowe.
 6. Usługodawca w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwarancji przydatności treści zawartych w Serwisie przez inne podmioty oraz innych Użytkowników do określonego celu lub zastosowania. W szczególności Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do dokładności, rzetelności, kompletności, stosowności i aktualności tych treści, znaków graficznych, odnośników lub komunikatów zamieszczanych w Serwisie lub przekazywanych za pośrednictwem Serwisu.

Warunki korzystania z poszczególnych Usług

Strona listonic.pl
 1. Strona listonic.pl to usługa świadczona za pośrednictwem witryny internetowej listonic.pl, polegająca na dostarczaniu:
  1. treści dotyczących Usługi Listonic, m.in.:
   1. linków do Usługi Listonic Web;
   2. linków do zewnętrznych platform aplikacyjnych umożliwiających nieodpłatne pobranie Listonic App:
    1. AppStore dla systemów operacyjnych iOS,
    2. Google Play dla systemów operacyjnych Android;
    3. Windows Store dla systemów operacyjnych Windows
  2. autorskich artykułów dotyczących tematyki związanej z żywnością, publikowanych w sekcji Blog;
  3. innych treści dotyczących Listonic Sp. z o.o., jak profile działalności, dane kontaktowe, kariera w Listonic;
  4. formularza kontaktowego służącego do wysyłania wiadomości do Usługodawcy;
  5. innych treści informacyjnych.
 1. Rozpoczęcie korzystania z listonic.pl następuje w momencie otwarcia witryny internetowej listonic.pl.
 2. Korzystanie ze Strony listonic.pl nie wiąże się z przekazywaniem Usługodawcy żadnych danych ujawniających tożsamość Użytkownika.
 3. Korzystanie z funkcjonalności formularza kontaktowego wymaga podania imienia oraz adresu e-mail Użytkownika. W przypadku skorzystania z opcji wysłania kopii wiadomości do siebie, wiadomość Użytkownika zostanie przesłana również na podany przez Użytkownika adres e-mail do kontaktu. Wiadomość ta zostanie wysłana do Użytkownika bez szyfrowania. Zaznaczając opcję: wyślij kopię wiadomości do siebie, Użytkownik potwierdza, że mimo to żąda wysłania jego wiadomości na podany przez siebie adres e-mail.
 4. Zakończenie korzystania z serwisu listonic.pl, w zależności od indywidualnych ustawień przeglądarki Użytkownika, następuje:
  1. z chwilą zamknięcia witryny listonic.pl;
  2. z chwilą wyczyszczenia plików Cookies i innych podobnych technologii w zakresie serwisu listonic.pl.
 5. Strona listonic.pl jest dostępna w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim. Treści zamieszczane w poszczególnych wersjach językowych mogą różnić się pomiędzy sobą.
Listonic
 1. Listonic to narzędzie służące do prowadzenia elektronicznych, interaktywnych list zakupów, informowania o bieżącej ofercie promocyjnej Sklepów oraz do korzystania z usług dodatkowych.
 2. Listonic jest dostępny w wersji:
  1. dla Użytkowników zalogowanych, korzystających z Konta Listonic;
  2. dla Użytkowników niezalogowanych, bez konieczności posiadania i korzystania z Konta Listonic.
 3. Z Listonic można korzystać z użyciem pseudonimu, tj. bez konieczności podawania swoich danych określających tożsamość, np. imię i nazwisko. Pseudonimem jest podany przez Użytkownika do rejestracji Konta Listonic adres e-mail.
 4. Listonic posiada następujące funkcjonalności:
  1. Moje Listy – pozwala na tworzenie List zakupów, poprzez wpisywanie produktów lub dodawanie ich z predefiniowanej listy proponowanych produktów, ich dyktowanie lub skanowanie kodów kreskowych produktów, przypisywanie produktów do określonych kategorii, modyfikacji i usuwania List zakupów, wskazywania dodatkowych informacji o produktach umieszczonych na Liście zakupów, stosowania indywidualnych ustawień poszczególnych List zakupów, korzystania z porad zakupowych, podpowiedzi produktów, promocji zawartych w aktualnych Gazetkach promocyjnych, korzystania z pozostałych funkcjonalności dostępnych dla Użytkowników niezalogowanych oraz dla Użytkowników zalogowanych;
  2. Konto Listonic – funkcjonalność polegająca na utworzeniu indywidualnego konta Użytkownika celem skorzystania z dodatkowych funkcjonalności Listonic. Zalogowani Użytkownicy mogą, poza korzystaniem z funkcjonalności dostępnych dla Użytkowników niezalogowanych, współdzielić Listy zakupów, w tym:
   1. mieć dostęp do swoich List zakupów oraz do pełnej funkcjonalności Listonic na każdym urządzeniu, po pozytywnym Uwierzytelnieniu;
   2. udostępniać Listy zakupów innym Użytkownikom Listonic, z opcją edycji listy lub bez możliwości edycji;
   3. wygenerować link do swojej Listy zakupów i wysłać go na dowolny, podany przez siebie adres e-mail;
   4. realizować dostęp do List zakupów udostępnionych przez innych Użytkowników, z możliwością modyfikacji lub bez, w zależności od wyboru Użytkownika udostępniającego Listę zakupów;
   5. korzystać z pozostałych funkcjonalności dostępnych dla Użytkowników zalogowanych.
  3. Przycisk Listonic – funkcjonalność świadczona na innych stronach internetowych, np. na blogach, serwisach kulinarnych, polegająca na przeniesieniu Użytkownika z bieżącej oglądanej strony internetowej na stronę listonic.pl w celu np. dodania określonych produktów do Listy zakupów lub utworzenia nowej Listy zakupów zawierającej produkty zawarte w oglądanym przez Użytkownika przepisie. Zawartość Listy zakupów, która pokaże się po kliknięciu w Przycisk Listonic jest definiowana przez podmiot świadczący usługi na stronie, na której Przycisk Listonic się znajduje i pozostaje poza zakresem Usług Listonic;
  4. Funkcjonalności wspomagające – funkcjonalności mające na celu świadczenie Użytkownikowi wsparcia w korzystaniu z Listonic, np. Pomoc techniczna, FAQ lub mające na celu informowanie o Listonic innych osób przez Użytkownika oraz poszerzanie grona znajomych korzystających z Listonic, np. celem współdzielenia List zakupów, np. polecenie Listonic znajomym, zaproszenie do korzystania z Listonic.
 1. Listonic jest dostępny:
  1. Jako Listonic Web, w wersji dostępnej online na stronie listonic.com za pośrednictwem przeglądarki internetowej;
  2. jako Listonic App – w wersji aplikacyjnej na urządzenia mobilne typu smartfon, tablet pod nazwą: Grocery Shopping List Listonic, do ściągnięcia z platform aplikacyjnych.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Listonic następuje:
  1. w wersji Listonic Web:
   1. dla Użytkowników zalogowanych – w momencie rozpoczęcia korzystania z Usługi Konto Listonic;
   2. dla Użytkowników niezalogowanych – w momencie otwarcia witryny app.listonic.com;
  2. w wersji Listonic App – w momencie zainstalowania Listonic na urządzeniu Użytkownika;
  3. z Konta Listonic – w momencie pozytywnej rejestracji Konta lub zalogowania za pomocą portali Facebook lub Google+.
 3. Zakończenie korzystania z Usługi Listonic następuje:
  1. w wersji Listonic Web:
   1. dla Użytkowników zalogowanych – w momencie usunięcia Konta Listonic;
   2. dla Użytkowników niezalogowanych – w zależności od indywidualnych ustawień przeglądarki Użytkownika: w momencie zamknięcia witryny app.listonic.com lub wyczyszczenia plików Cookies i innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu;
  2. w wersji Listonic App – w momencie odinstalowania Listonic na urządzeniu Użytkownika;
  3. z Konta Listonic – w momencie usunięcia Konta Listonic.
 4. Poszczególne funkcjonalności oraz ich dostępność mogą różnić się w zależności od wersji usługi Listonic, z której korzysta Użytkownik.
Konto Listonic
 1. Rejestracja Konta Listonic polega na:
  1. wpisaniu dowolnego adresu e-mail Użytkownika oraz ustanowieniu Hasła do Konta;
  2. pierwszym zalogowaniu się do Listonic za pomocą swojego konta Facebook lub Google+.
 2. Rejestrując Konto użytkownika, Użytkownik oświadcza, że:
  1. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług;
  2. posiada prawo do korzystania z adresu e-mail wykorzystywanego do rejestracji Konta lub prawo do korzystania z konta Facebook lub Google+ wykorzystywanego do logowania do Listonic.
 3. Zabronione jest używanie do rejestracji lub logowania do Listonic cudzych adresów e-mail lub cudzych kont w profilach Facebook lub Google+.
 4. Korzystanie z Konta Użytkownika rozpoczyna się po dokonaniu rejestracji.
 5. Listonic posiada możliwość dokonywania ustawień Konta Listonic dla Użytkowników zalogowanych. Ustawienia Konta dotyczą prywatnych danych, tj. możliwość uzupełnienia danych o imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wiek, jak również umożliwiają zmianę danych uwierzytelniających: adresu e-mail oraz Hasła.
 6. Podany podczas rejestracji adres e-mail będzie wykorzystywany jako login Użytkownika do Konta Listonic.
 7. Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie uaktualnić adres e-mail używany jako login Konta Listonic po jego zmianie, usunięciu lub utracie prawa do korzystania z tego adresu e-mail.
 8. Na podany adres e-mail będą również wysyłane informacje dotyczące korzystania z Usług, w szczególności potwierdzenie rozpoczęcia korzystania z Usług, informacje o zmianach Regulaminu, Polityki prywatności lub informacje o zakończeniu świadczenia Usług.
 9. Podany w celu założenia Konta Listonic adres e-mail nie będzie wykorzystywany przez Usługodawcę do marketingu bezpośredniego, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę.
 10. Usługodawca może odmówić świadczenia usługi Konta Listonic, jeżeli podany adres e-mail jest już wykorzystywany przez innego Użytkownika.
 11. Użytkownik jest obowiązany zachować w poufności Hasło do Konta Listonic i nie ujawniać go osobom trzecim. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie wszelkich uzasadnionych środków, które zapewnią bezpieczeństwo posiadanych Haseł i Kont przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik jest odpowiedzialny za kontrolowanie dostępności i wykorzystania loginów i Haseł; udzielanie uprawnień, monitorowanie i kontrolowanie dostępu oraz sposobu korzystania z loginów, Haseł i Kont w Serwisie; niezwłoczne informowanie Usługodawcy o każdej potrzebie dezaktywowania Hasł
 12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ujawnienia przez niego Hasła do Konta Listonic lub umożliwienia innym osobom korzystania z Konta Listonic w inny sposób, w tym z użyciem logowania przez portal Facebook lub Google+.
  1. Usunięcie Konta Listonic może nastąpić:przez Użytkownika, w każdym momencie;
  2. przez Usługodawcę, po 12 miesiącach braku aktywności na Koncie, przy czym po 12 miesiącach braku aktywności na Koncie Usługodawca wyśle na adres e-mail powiadomienie o planowanym usunięciu Konta w terminie 14 dni od wysłania wiadomości. Jeżeli w tym czasie Użytkownik nie dokona jakiejkolwiek aktywności na Koncie, Konto zostanie usunięte;
  3. przez Usługodawcę, z przyczyn dotyczących bezpieczeństwa lub przestrzegania Regulaminu.
Listonic Web
 1. Listonic Web zawiera funkcjonalności Listonic oraz dodatkowo funkcjonalności:
  1. Gazetki promocyjne pozwalające na uzyskanie informacji o bieżących promocjach Sklepów. Usługa Gazetki promocyjne umożliwia wyświetlanie aktualnej oferty promocyjnej wszystkich Sklepów znajdujących się w Listonic lub tylko wybranych przez Użytkownika. Użytkownik może zapoznać się z bieżącą ofertą promocyjną zawartą w Gazetce promocyjnej, dodać produkty do Listy zakupów, zapoznać się z profilem Sklepu, zapoznać się z archiwalnymi Gazetkami promocyjnymi, polubić Sklep za pomocą przycisków funkcyjnych portali Facebook lub Google+;
  2. Porady – bannery wyświetlane pod listą zakupów zawierające porady dotyczące produktów z listy zakupów, ich przechowywania, przygotowania do spożycia, ważnych informacji przy ich zakupie.
 2. Gazetki promocyjne oraz Porady są integralną częścią Listonic Web.
 3. Gazetki promocyjne zawierają ofertę handlową Sklepów, co stanowi nieodłączną część świadczonej Usługi Listonic.
Listonic App
 1. Listonic App to aplikacja dostępna na urządzenia mobilne takie jak smartfon, tablet, z funkcjonalnościami Listonic zmodyfikowanymi do potrzeb aplikacji mobilnej oraz z dodatkowymi funkcjonalnościami, niedostępnymi w innych wersjach Listonic.
 2. Listy zakupów w Listonic App zawierają reklamy produktów lub usług innych podmiotów wyświetlane m.in. jako podpowiedzi na Listach produktów, bannery reklamowe, które mogą być dodatkowo wyposażone w przycisk funkcyjny umożliwiający dodanie produktu do Listy zakupów. Reklamy te są nieodłączną częścią Usługi Listonic w wersji nieodpłatnej;
 3. Listonic App po zalogowaniu posiada dodatkowe funkcjonalności, m.in. po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na dostęp do aplikacji urządzenia zawierającej kontakty w celu podpowiadania adresów e-mail przy korzystaniu z funkcji współdzielenia List zakupów, zapraszania do korzystania z Listonic App lub polecania Listonic App.
Listonic App Premium
 1. Listonic App Premium to możliwość korzystania z Listonic App w wersji Premium, niezawierającej reklam innych produktów lub usług.
 2. Subskrypcja Listonic App Premium jest dostępna w opcjach:
  1.  Jednorazowej;
  2. Miesięcznej;
  3. Rocznej
 3. Zakup oraz płatność za Listonic App Premium jest dokonywana przez portal aplikacyjny, z którego korzysta Użytkownik (odpowiednio AppStore, Google Play, Windows Store). Wszelkie zastrzeżenia oraz reklamacje dotyczące przeprowadzania zakupu i płatności Listonic App Premium należy kierować do portalu aplikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacją może być jakiekolwiek zastrzeżenie lub uwaga dotyczące świadczenia Usług.
 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej listonic@listonic.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację, chyba że Użytkownik składający reklamację wskazał inny adres, tradycyjny lub elektroniczny, do udzielania odpowiedzi.
 5. Reklamacja powinna zawierać wszystkie informacje pozwalające na jej rozpatrzenie. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie pozyskanie dodatkowych informacji, Usługodawca podejmie kontakt z Użytkownikiem składającym reklamację w celu ich uzupełnienia.
 6. Reklamacja może zostać złożona anonimowo, tj. bez podawania danych dotyczących tożsamości Użytkownika, jeżeli nie jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących, ważnych przyczyn:
  1. ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  3. ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
  4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisów oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, w tym w sytuacji rozpoczęcia świadczenia nowych usług, udostępnienia nowych funkcjonalności lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych Usług lub funkcjonalności istotnie zmieniających zakres świadczonych Usług.
 2. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie http://listonic.pl/c/terms oraz poinformowanie drogą elektroniczną każdego Użytkownika.
 3. W przypadkach nieopisanych powyżej, a także w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług lub udostępniania funkcjonalności odpłatnie, Użytkownik poinformuje drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika o planowanych zmianach treści Regulaminu z miesięcznym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nastąpi z dniem upływu wskazanego w zdaniu poprzednim miesięcznego terminu wypowiedzenia. Użytkownikowi, który nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu, przysługuje uprawnienie do rozwiązania stosunku prawnego łączącego go z Usługodawcą poprzez zaprzestanie korzystania z Usług lub złożenie przez upływem miesięcznego terminu wejścia w życie nowej treści Regulaminu przy użyciu formularza kontaktowego na stronie http://listonic.pl/c/contact oświadczenia o treści: “Niniejszym oświadczam, iż nie wyrażam zgody na zmianę brzmienia Regulaminu Serwisów i Usług świadczonych przez Listonic sp. z o.o., wobec czego rozwiązuję stosunek prawny łączący mnie z Państwem jako Usługodawcą.”. W takim przypadku stosunek prawny łączący Użytkownika i Usługodawcę ulegnie rozwiązaniu z dniem wprowadzenia nowych postanowień Regulaminu. Po dniu rozwiązania stosunku prawnego łączącego Użytkownika i Usługodawcę, Usługodawca uprawniony i zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Konta Użytkownika.
 4. W relacjach z Usługodawcą stosowany jest język polski.
 5. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 6. Do rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem właściwy jest sąd polski.
 7. Niezależnie od powyższego, Usługodawca deklaruje chęć pozasądowego rozstrzygania sporów z Użytkownikami, w tym in. zgodnie z trybem przewidzianym na stronie www.uokik.gov.pl.
 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem http://listonic.pl/c/terms.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku