Regulamin

Regulamin Listonic i portalu Co tanio

Administratorem Serwisów Listonic i CoTanio jest Spółką działającą pod firmą Listonic Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Matejki 21/23 p. 209., wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do KRS pod numerem 0000326899.
Niniejszy regulamin dalej zwany jest Regulaminem.

Definicje

Użytkownik Użytkownikiem Serwisu Listonic jest każda osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu Listonic oraz serwisu CoTanio oraz aplikacji Zamów Zakupy. Niezależnie od faktu posiadania konta w Serwisie, bycia zalogowanym, czy sposobu korzystania z Serwisu, np. przez przeglądarkę internetową czy przez aplikację, komunikująca się z Serwerami Listonic. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie jest reklamodawca zamieszczający materiały reklamowe w Serwisie na zasadach określonych w odrębnej umowie. Zasady zamieszczania materiałów reklamowych oraz polityka reklamowa są wskazane w odrębnym regulaminie.
Listonic System informatyczny dostępny pod adresem http://listonic.pl, którego istotą jest ułatwianie zarządzania listami zakupów. Listonic umożliwia współdzielenie list zakupów pomiędzy ludźmi na różnych urządzeniach elektronicznych, a także przekazanie oferty zawarcia umowy na odległość dostawcom, których oferta jest upubliczniona w sieci Internet.
CoTanio System informatyczny dostępny pod adresem CoTanio.pl, którego istotą jest umożliwienie porównywania cen towarów pierwszej potrzeby, oferowanych przez dostawców, których oferta jest upubliczniona w sieci Internet, oraz przekazanie tym dostawcom oferty zawarcia z nimi na odległość umowy, której istotnym elementem będzie wydanie towarów w miejscu wskazanym przez użytkownika.
Zamów Zakupy System informatyczny, którego zainstalowanie jest możliwe wyłącznie na telefonach z systemem Android i iOS, ułatwiający zapoznanie się z ofertą dostawców, którzy zawarli stosowną umowę z Administratorem, a następnie ułatwiający Użytkownikowi zawarcie przy użyciu tego systemu informatycznego, jako środka porozumienia się na odległość, umowy zakupu towarów z takim dostawcą.
Profil użytkownika Miejsce w Listonic, gdzie zalogowany użytkownik może wpisać informacje o sobie. Fizycznie informacje te są przechowywane na serwerach Listonica. Użytkownik może zmienić wszystkie informacje które podał, poza loginem. Podane informacje będą publicznie dostępne. Użytkownik może zastrzec prywatność podanych informacji, przez co informacje nie będą publikowane.
Login Nazwa Użytkownika – Login (z ang.) – słowo stosowane do określenia identyfikatora używanego w systemach komputerowych. Login jest ciągiem znaków przypisanych użytkownikowi bądź programowi. Do loginu zwykle przypisane są prawa, jakie ma dany użytkownik bądź program działający w systemie.
Hasło Utajniony ciąg znaków, zasadniczo alfanumeryczny (składający się z liter i cyfr), umożliwiający systemowi autoryzację użytkownika, a użytkownikowi dostęp do niektórych funkcji Serwisu wiążących się z działaniem Użytkownika możłiwym dopiero po aktywacji loginu – identyfikatora Użytkownika. Wprowadzenie hasła jest niezbędne, aby komputer lub system wykonywał polecenia i komendy użytkownika.
Konto Założenie Konta polega na przypisaniu Użytkownikowi Loginu i hasła, które będą go identyfikować. Konto w Serwisie Listonic, które można założyć pod adresem http://listonic.pl wybierając opcję “Załóż konto” i postępując zgodnie z instrukcjami. Login przypisany do konta jest niezmienny. Poprzez podanie login i hasła Użytkownik uzyskuje techniczną możliwość korzystania z większości funkcjonalności Serwisu, w tym możliwości zamieszczania w nim swoich treści oraz ich upubliczniania. Hasło można wielokrotnie zmieniać, po zalogowaniu się, bądź wykorzystując mechanizm “Zapomniałem hasła”.
Serwery Listonic Wszystkie serwery, na których zainstalowane jest oprogramowanie Serwisu Listonic, serwujące użytkownikom systemu Listonic zawartość dostępną pod adresem http://listonic.pl oraz CoTanio.pl
Przycisk Listonic Usługa świadczona w ramach Serwisu, polegająca na wykorzystaniu jednej z jego funkcji, której istota polega na przeniesieniu użytkownika na stronę listonic.pl i pokazanie mu listy zakupów, która może dalej zostać wykorzystana poprzez zapisanie pozycji jako nowej listę zakupów, dodanie ich do jednej z istniejących list zakupów lub wydruk w wygodnym formacie. Przyciski Listonic są przeznaczone do stosowania na wszelkich stronach Internetowych np. blogach czy serwisach kulinarnych. Zawartość listy zakupów, która pokaże się po kliknięciu w Przycisk Listonic jest definiowana przez twórcę przycisku.
Strefy publiczne Wszelkie pokoje rozmów, fora lub komputerowe tablice ogłoszeń, oraz inne narzędzia udostępnione w ramach Serwisu do wykorzystania, pozwalające na udostępnienie i umożliwienie zapoznania się z treściami umieszczonymi przez Użytkownika przez inne podmioty niż Administrator.
Przeglądarka Skrót wyrażenia przeglądarka internetowa. Przeglądarka to oprogramowanie aplikacyjne służące do wyświetlania stron sieciowych (internetowych). Trzy najpopularniejsze przeglądarki to Microsoft Internet Explorer, Firefox i Safari. Dzisiejsze przeglądarki mogą również prezentować informacje multimedialne, w tym dźwięk i obraz ruchomy (wideo), chociaż prezentacja niektórych formatów wymaga instalacji rozszerzeń.
Pliki cookie Niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookie są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej http://listonic.pl oraz http://cotanio.pl, a także za pośrednictwem Aplikacji Zamów Zakupy, instalowane ja telefonach z systemami Android i iOS, zwanym dalej „Serwisem”, którą obsługuje i zarządza Listonic Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Matejki 21/23 p. 209., wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do KRS pod numerem 0000326899, zwana dalej Administratorem.

2. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. W każdym przypadku, przed skorzystaniem z usług zaoferowanych w Serwisie, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie potwierdzić ten fakt i akceptację postanowień Regulaminu.

Szczegółowe zasady świadczenia usług dla Użytkowników

3. Świadczenie usług dla Użytkowników poprzez wykorzystywanie przez nich wszystkich funkcjonalności serwisu jest nieodpłatne.

4. Administrator będzie świadczył na rzecz Użytkowników następujące usługi polegające na udostępnieniu wszystkich niżej opisanych funkcjonalności Serwisu na stronie listonic.pl jego Użytkownikom:

 • zamieszczania, przeglądania i zmieniania list zakupów za pomocą przeglądarki internetowej,
 • zamieszczania, przeglądania i zmieniania list zakupów za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne,
 • tworzenia grup użytkowników,
 • współdzielenia list zakupów w ramach grupy,
 • upubliczniania list zakupów,
 • przekazania oferty nabycia towarów, zawartych w liście zakupów dostawcom, wybranym przez użytkownika z grupy wskazanej przez Administratora, których oferta jest upubliczniona w Internecie, którzy zawierają za pośrednictwem sieci Internet na odległość umowy nabycia towarów pierwszej potrzeby, w taki sposób, iż miejscem wydania tych towarów jest miejsce wskazane przez nabywcę – użytkownika. Usługa ta dotyczy jedynie grupy dostawców wskazanych przez Administratora.

4.(1). Administrator będzie świadczył na rzecz Użytkowników następujące usługi polegające na udostępnieniu wszystkich niżej opisanych funkcjonalności Serwisu na stronie cotanio.pl jego Użytkownikom:

 • udzielania informacji o wynikach porównania ceny grupy towarów oznaczonych co rodzaju, gatunku lub liczby, oferowanych przez dostawców, z grupy wskazanej przez Administratora których oferta jest upubliczniona w Internecie, którzy zawierają za pośrednictwem sieci Internet na odległość umowy nabycia towarów pierwszej potrzeby,
 • przekazania oferty nabycia towarów, zawartych czy to w liście zakupów, czy to towarów będących przedmiotem porównania wg kryterium najniższej ceny, czy to innych towarów, dostawcom, wybranym przez Użytkownika z grupy wskazanej przez Administratora których oferta jest upubliczniona w Internecie, którzy zawierają za pośrednictwem sieci Internet na odległość umowy nabycia towarów pierwszej potrzeby, w taki sposób, iż miejscem wydania tych towarów jest miejsce wskazane przez nabywcę – użytkownika.

4.(2). Administrator będzie świadczył na rzecz Użytkowników przy użyciu Aplikacji Zamów Zakupy instalowanej na telefonach z systemami Android i iOS, jako środka porozumiewania się na odległość, usługi ułatwiania zapoznania się ofertą dostawców, którzy zawarli z Administratorem stosowną umowę oraz usługę ułatwienia sprawnego zawarcia umowy zakupu towarów z takim dostawcą.

5. Listonic oferuje Użytkownikom różną funkcjonalność w zależności od tego, czy użytkownicy są zalogowani, przez co należy rozumieć wpisanie w odpowiedniej rubryce loginu i hasła dostępu. Świadczenie usług na rzecz użytkownika może się rozpocząć z chwilą jego rejestracji, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Z chwilą wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika niniejszy regulamin staje się wiążący dla Administratora i Użytkownika. Użytkownikowi nie przysługują jednak przed rejestracją względem Administratora inne uprawnienia, niż wymienione przez Regulaminie. Jednakże wykorzystanie przez Użytkownika wszystkich możliwości Aplikacji Zamów Zakupy, nie wymaga ani rejestracji Użytkownika, ani bycia przez niego zalogowanym, Użytkownik może korzystać z Aplikacji Zamów Zakupy, będąc niezalogowanym i niezarejestrowanym.

6. Świadczenie usług przez Administratora przy użyciu stron Listonic i CoTanio będzie możliwe o ile będą spełnione przez Użytkownika wskazane następujące wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator:

 • rozdzielczość ekranu: 1024×768 lub wyższa,
 • głębia kolorów: 16 bit (high colour) lub wyższa,
 • przeglądarki: Internet Explorer 6.0+, Firefox 2.0+ Safari 2.0+, Opera 9.0+, Google Chrome 1.0+,
 • włączona obsługa cookies,
 • włączona obsługa Javascript.

6.(1). Świadczenie usług przez Administratora przy użyciu Aplikacji Zamów Zakupy będzie możliwe, o ile użytkownik będzie się posługiwał następującym sprzętem: telefon z systemem Android lub iOS.

7. Administrator ma prawo ingerencji w listy zakupów i profile użytkowników, a także inne dane umieszczone przez Użytkowników w serwisie, jeśli ich zawartość nie jest zgodna z zapisami regulaminu, polskim prawem, bądź zasadami współżycia społecznego. Poprzez ingerencję w listy zakupów, profile użytkowników, a także inne dane umieszczone przez użytkowników w serwisie, należy rozumieć, między innymi usunięcie tych danych w całości lub części ich zmianę bądź uniemożliwienie dostępu do tych treści Użytkownikowi.

8. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

 1. przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej w tym, wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku,
 2. powstrzymywania sie od zamieszczania treści bezprawnych w Serwisie: w szczególności naruszających prawnie chronione interesy Administratora oraz podmiotów trzecich, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych i obraźliwych treści w profilu użytkownika i na listach zakupów, a także sprzecznych z Regulaminem, a także naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terenie kraju,
 3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Listonic, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
 5. nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób,
 6. nie zamieszczanie reklam bądź innych materiałów związanych z pozyskiwaniem klientów,
 7. nie zamieszczanie tzw. „listów-łańcuszków” lub tworzenie piramid finansowych,
 8. nie rozsyłanie wirusów lub szkodliwych kodów komputerowych.

8. (1) Użytkownik korzystając z aplikacji Listonic zgadza się na przestrzeganie regulaminu opublikowanego na stronie: http://www.oneaudience.com/privacy/?package_name=com.l

Odpowiedzialność Administratora i Użytkownika

9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści, które zostały przez niego zamieszczone w Serwisie, w tym upublicznione w Strefach Publicznych zarówno wobec Administratora jak i osób trzecich. W sytuacji, gdyby osoby trzecie zgłosiły przeciwko Administratorowi roszczenia, których podstawą jest działanie lub zaniechanie Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń i zwalnia Administratora z obowiązku ich zaspokojenia.

10. Administrator dysponuje narzędziami, które umożliwiają Użytkownikom zapisywanie i przechowywanie informacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie wszelkich uzasadnionych środków, które zapewnią bezpieczeństwo posiadanych haseł i kont przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik jest odpowiedzialny za kontrolowanie dostępności i wykorzystania loginów i haseł; udzielanie uprawnień, monitorowanie i kontrolowanie dostępu oraz sposobu korzystania z loginów, haseł i kont w Serwisie; niezwłoczne informowanie Administratora o każdej potrzebie dezaktywowania hasła.

11. Użytkownik za działania osób, które posługiwały się jego loginem oraz hasłem dostępu do Serwisu, ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania przez Użytkownika z narzędzi udostępnianych przez Administratora, służących zapisywaniu i przechowywaniu przez Użytkownika informacji, w tym – za szkody wynikające z wykorzystania tych narzędzi przez osoby trzecie.

12. Administrator jest uprawniony (lecz nie zobowiązany) do podejmowania następujących działań:

 • zapisywania dyskusji prowadzonych w pokojach rozmów, forach;
 • zbadania zarzutu, że zamieszczone treści naruszają warunki Regulaminu i usunięcia, według własnego uznania, lub żądania usunięcia danych treści;
 • usunięcia komentarzy, jeżeli są one obraźliwe, niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin;
 • odebrania Użytkownikowi dostępu do dowolnej Strefy Publicznej lub Serwisu w konsekwencji naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu, niezależnie od uprawnienia przysługującego Administratorowi zgodnie z punktem 29 Regulaminu;
 • monitorowania, edytowania i ujawniania wszelkich rozmów w Strefach Publicznych;
 • usuwania jakiejkolwiek wymiany informacji w Serwisie, niezależnie od tego czy w wymianie takiej naruszono zasady określone w niniejszym Regulaminie.

Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, które uzna za stosowne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników.

Administrator nie jest odpowiedzialna względem Użytkowników lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za podejmowanie lub zaniechanie podjęcia powyższych działań.

13. W Serwisie mogą znajdować się linki do zewnętrznych stron internetowych. Administrator może zdecydować, aby linki do wybranych stron były głównymi pozycjami na liście wyników wyszukiwania dla określonych fraz. Ponadto Administrator może wyrazić zgodę na prezentowanie przez reklamodawców reklam i treści sponsorowanych jako rezultatów wyszukiwania określonych haseł. Administrator nie promuje treści zamieszczonych na stronach internetowych osób trzecich, Administrator nie bierze również odpowiedzialności za zawartość zlinkowanych stron internetowych, stron znajdujących się w obrębie Serwisu, stron osób trzecich będących wynikiem wyszukiwania oraz reklam osób trzecich, i nie formułuje żadnych oświadczeń dotyczących ich zawartości czy dokładności. Użytkownik korzysta ze stron zewnętrznych na własne ryzyko, zgodnie z warunkami korzystania z tych stron. Administrator nie promuje żadnego produktu reklamowanego w Serwisie.

14. Zasady umieszczania, eksponowania i usuwania materiałów reklamowych w zakresie nie wskazanym niniejszym regulaminie określa umowa zawarta między Administratorem i reklamodawcą oraz odrębny regulamin opublikowany na stronie.

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania, a także za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umów, jakie Użytkownik zawarł, lub zawrze, z podmiotami, których reklamy są umieszczone na stronach Serwisu, oraz z podmiotami, z którymi Użytkownik zawarł umowy, po wcześniejszym skorzystaniu z usługi przycisk Listonic, a także wszelkimi podmiotami umieszczonym w listach zakupów Użytkownika, czy to przez Użytkownika, czy to osoby które posłużyły się jego loginem i hasłem dostępu, umieszczonych w Serwisie, z tego względu, iż podmioty te w swoich reklamach w Internecie umożliwiają skorzystanie z usługi „ przycisk Listonic”. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za działania i zaniechania, a także za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umów, jakie Użytkownik zawarł, lub zawrze, z podmiotami przy użyciu Aplikacji Zamów Zakupy. Administrator oświadcza, iż nie ma prawa do reprezentowania podmiotów, z którymi Użytkownik będzie zawierał umowę, a jego rola ogranicza się do udostępnienia zarówno Użytkownikowi jak i takiemu podmiotowi w/w narzędzi ułatwiających komunikację i zapoznanie się z ofertą takiego podmiotu, a co za ty idzie, ułatwiających zawarcie stosowanej umowy.

15.(1). Administrator nie ma prawa reprezentować Użytkownika przy zawieraniu umów, o których mowa w punkcie 4 ostatnie triet oraz punkcie 4 (1). Administrator zobowiązany jest jedynie do umożliwienia Użytkownikowi przekazania drogą elektroniczną podmiotom, opisanym w tych postanowieniach oferty nabycia towarów, o której treści decyduje Użytkownik, czy to poprzez tworzenie listy zakupów oraz wybór towarów z listy zakupów przekazywanych przez Użytkownika, czy to poprzez wybór towarów będących przedmiotem porównania zgodnie z punktem 4 (1) niniejszego regulaminu, czy to poprzez wybór towarów w inny sposób oraz wskazanie danych identyfikujących Użytkownika, w taki sposób, iż Użytkownik zostanie przekierowany na jego żądanie na stronę dostawcy, na której będzie mógł zawrzeć z tym dostawcą umowę na odległość bez udziału Administratora. Administrator nie ma również prawa do reprezentowania Użytkownika przy zawieraniu przez niego umów przy wykorzystaniu Aplikacji Zamów Zakupy. Administrator udostępnia wyłącznie Aplikację Zamów Zakupy, jako narzędzie porozumiewania się na odległość.

15.(2). Administrator nie ponosi względem jakiejkolwiek osoby, w tym Użytkownika odpowiedzialności za zawarcie lub niezawarcie przez dostawcę umowy, z którym Administrator umożliwia Użytkownikowi kontakt za pośrednictwem serwisów Listonic, CoTanio, Aplikacji Zamów Zakupy. Administrator nie ponosi również względem jakiejkolwiek osoby, w tym Użytkownika, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Dostawcę umowy zawartej z Użytkownikiem, a także nie ponosi względem Użytkownika odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną użytkownikowi przez Dostawcę w inny sposób.

16. Administrator w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwarancji przydatności, treści zawartych w Serwisie przez inne podmioty oraz innych Użytkowników do określonego celu lub zastosowania. W szczególności Administrator nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do dokładności, rzetelności, kompletności, stosowności i aktualności tych treści, znaków graficznych, odnośników lub komunikatów zamieszczanych w Serwisie lub przekazywanych za pośrednictwem Serwisu, jak również przestrzegania przez dostawców Treści regulacji prawnych

Ochrona Danych Osobowych oraz przetwarzanie informacji o użytkowniku nie będących danymi osobowymi

17. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownicy przekazują Administratorowi dane osobowe. Administrator Serwisu jest administratorem danych osobowych. Dane Administratora Serwisu są podane niniejszym Regulaminie w punkcie 1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z Serwisu w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem w celu prawidłowej realizacji usług w ramach Serwisu, w tym opisanych w niniejszym Regulaminie, w celu wykorzystania jego wszystkich funkcjonalności jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem portalu, a także w celach marketingowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora środkami komunikacji elektronicznej. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Administrator wobec użytkownika korzystającego z funkcjonalności serwisów Listonic i CoTanio, wymaga jedynie podania adresu email, co jest niezbędne do świadczenia jakiejkolwiek usługi opisanej w niniejszym regulaminie. Administrator zwraca uwagę, iż w zależności od brzmienia adresu email, może on stanowić daną osobową pozwalająca na identyfikację Użytkownika. Wskazanie pozostałych danych osobowych nie jest wymagane przez Administratora i nie wpływa na możliwość świadczenia przez Administratora usług związanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisów Listonic i CoTanio. Jednakże wykorzystanie funkcjonalności Aplikacji Zamów Zakupy, będzie wymagało podanie przez Użytkownika innych jego danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w danym formularzu zgody.

17.(1). Korzystanie z funkcjonalności serwisów Listonic i CoTanio nie jest związane z udostępnianiem przez Administratora danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim poza przypadkami określonym przepisami obowiązującego prawa, Administrator nie udostępnia danych osobowych dostawcom wymienionym w punktach 4.szóste triet oraz 4 (1) niniejszego Regulaminu. Administrator jedynie umożliwia w takim wypadku utrwalenie danych przez Użytkownika na serwerze Listonic oraz udostępnia narzędzia komunikacji elektronicznej pozwalające Użytkownikowi na przekazanie tych danych z serwera Listonic na stronę internetową dostawcy, o którym mowa w/w postanowieniach, na której znajdują się narzędzia pozwalające Użytkownikowi na zawarcie umowy z takim dostawcą. Wyłącznie od decyzji Użytkownika zależy jaka będzie treść wiadomości zawierającej dane osobowe Użytkownika oraz komu Użytkownik udostępni te dane przy użyciu narzędzi komunikacji udostępnionych przez Administratora, oraz czy Użytkownik jakiekolwiek dane udostępni. Jednakże dane osobowe jakie Użytkownik przy użyciu narzędzi komunikacji elektronicznej udostępnionych przez Administratora przekaże w/w dostawcom, zostaną utrwalone na serwerach Listonic w celu efektywniejszego świadczenia usług w przyszłości i będą podlegać przetwarzaniu za wyjątkiem ich udostępniania, na zasadach opisanych w punkcie 17.

17.(2). Jednakże korzystanie z Aplikacji Zamów Zakupy wiąże się z koniecznością udostępniania przez Administratora danych osobowych Użytkownika korzystającego z Aplikacji Zamów Zakupy, dostawcy, z którym Użytkownik porozumiewa się w celu zawarcia umowy zakupu towarów za pośrednictwem Aplikacji Zamów Zakupy., zebranych w formularzu zamówienia, na co Użytkownik wyraża zgodę Albo Administrator zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych Użytkownika w postaci numerów kart kredytowych korzystającego z Aplikacji Zamów Zakupy, niezwłocznie po przekazaniu dostawcy, z którym Użytkownik porozumiewa się w celu zawarcia umowy zakupu towarów.

18. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Jeżeli Użytkownik pragnie zachować poufność przesyłanych treści, nie powinny one być przesyłane tą drogą.

19. Adres email wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji nowego konta w formularzu rejestracyjnym będzie wykorzystany tylko i wyłącznie do:

 • Wysyłania wiadomości związanych z działaniem Serwisu: w szczególności, potwierdzenia rejestracji konta, informacja o zaproszeniu do grupy, zmiana hasła, itp.,
 • Wysyłania informacji handlowych Administratora

Adres nie będzie udostępniany innym podmiotom i nie będzie wykorzystywany do wysyłania informacji handlowych podmiotów innych niż Administrator bądź jego wspólnicy. Jednakże adresy wskazane przez Użytkownika przy korzystaniu z Aplikacji Zamów Zakupy, będą udostępniane dostawcy, z którym Użytkownik porozumiewa się w celu zawarcia umowy zakupu towarów za pośrednictwem Aplikacji Zamów Zakupy.

20. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, iż Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, znajdujących się poza kontrolą Administratora., do których niniejsze zasady ochrony danych osobowych nie mają zastosowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie poufności informacji przez zewnętrzne strony internetowe. Administrator dołoży starań, aby wyraźnie zaznaczyć moment, w którym Użytkownik opuszcza Serwis i przechodzi do zewnętrznych witryn poprzez żądanie kliknięcia w link lub poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu. Administrator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych przez dostawców wskazanych w punktach 4 szóste triet oraz 4.(1). niniejszego Regulaminu.

21. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu realizowane są w sposób i przy pomocy środków technicznych uniemożliwiających dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości danej usługi, a ponadto – pozwalających na jednoznaczną identyfikację stron oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści.

22. Sponsorzy lub podmioty reklamujące się za pośrednictwem Serwisu mogą stosować własne pliki cookie, sygnały nawigacyjne oraz inne internetowe techniki monitorowania w odniesieniu do banerów reklamowych zamieszczanych w Serwisie, wiadomościach e-mail, informacyjnych przesyłanych Użytkownikom przez Administratora. Niektórzy reklamodawcy zlecają obsługę i monitorowanie reakcji użytkowników na reklamy innym spółkom. Spółki te („Serwery Reklam”) mogą również wykorzystywać pliki cookie i sygnały nawigacyjne w celu gromadzenia informacji niebędących danymi osobowymi pochodzących z Serwisu. W niektórych sytuacjach, w celu ułatwienia procesu gromadzenia informacji, Użytkownik może zostać chwilowo skierowany przez przeglądarkę na stronę internetową Serwera Reklam lub innej osoby trzeciej działającej w imieniu sponsorów, partnerów lub reklamodawców, zanim zostanie on skierowany na wybraną przez siebie stronę (np. z powrotem do Witryny, aby wyświetlić reklamę lub na stronę danego reklamodawcy). Proces przekierowania nie będzie widoczny dla Użytkownika.

23. Administrator nie kontroluje sposobu wykorzystania plików cookie i sygnałów nawigacyjnych przez osoby trzecie, ani tego, w jaki sposób osoby trzecie zarządzają tak zgromadzonymi Informacjami niebędącymi danymi osobowymi. Jednak Administrator wymaga od sponsorów, reklamodawców i Serwerów Reklam, które przy użyciu plików cookie i sygnałów nawigacyjnych gromadzą informacje pochodzące z Serwisu złożenia oświadczenia, że nie będą gromadzić żadnych danych osobowych pochodzących ze stron Serwisu bez zgody Użytkownika. Osoby te zobowiązały się, że nie będą łączyć żadnych Informacji niebędących danymi osobowymi zebranych przy użyciu plików cookie i sygnałów nawigacyjnych na stronach Serwisu z danymi osobowymi zgromadzonymi przez te osoby bądź inne osoby w inny sposób lub pochodzącymi z innych stron internetowych, z wyjątkiem szczególnych wypadków określonych w odniesieniu do danego programu. Szczegółowe informacje na temat współpracy z reklamodawcami i firmami zajmującymi się obsługą reklam zawiera odrębny regulamin. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności przyjętą dla innych stron, które odwiedza lub stron, do których może zostać skierowany z Serwisu. Pozwoli to Użytkownikowi dowiedzieć się w jaki sposób pliki cookie i informacje zgromadzone przy użyciu plików cookie oraz sygnałów nawigacyjnych są wykorzystywane przez te strony. Niektóre Serwery Reklam umożliwiają zabezpieczenie przed gromadzeniem danych Użytkownika przy użyciu plików cookie. W tym celu na każdej z odwiedzanych stron należy wybrać opcję uniemożliwiającą zbieranie danych.

24. Użytkownik otrzyma zawiadomienie o ewentualnych istotnych zmianach zasad ochrony danych osobowych Użytkowników. Istotne zmiany oznaczają wszelkie modyfikacje, które rozszerzają dozwolony zakres przetwarzania danych osobowych. Zmiany te wymagają zgody Użytkownika poprzez wybór opcji Wyrażenia Zgody na zaktualizowanym formularzy zgody.

25. Administrator jest uprawniony do wprowadzania nieistotnych zmian niniejszych zasad ochrony danych osobowych Użytkowników, które nie rozszerzają dozwolonego zakresu i celu przetwarzania danych osobowych. Administrator nie ma obowiązku zawiadamiania Użytkownika o wprowadzeniu tego rodzaju zmian.

26. Administrator gromadzi pewne informacje nie mające charakteru danych osobowych Użytkowników.

 • Pliki cookie – Administrator wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia Informacji niebędących danymi osobowymi na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu i witryn internetowych wybranych sponsorów i reklamodawców. Każdemu komputerowi, który łączy się z Sewisem, przypisywany jest unikatowy plik cookie. Informacje gromadzone przez pliki cookie umożliwiają Administratorowi (i) generowanie reklam i treści w witrynach internetowych i w biuletynach w trybie dynamicznym, (ii) prowadzenie monitoringu statystycznego liczby osób korzystających z Serwsisu oraz witryn wybranych sponsorów i reklamodawców, badanie liczby osób odbierających wiadomości e-mail wysyłane przez Administratora . Administrator może wykorzystywać informacje gromadzone w plikach cookie w celu kierowania określonych reklam do przeglądarki internetowej Użytkownika lub ustalenia popularności określonych treści lub reklam. Pliki cookie są stosowane jako usprawnienie nawigacji i liczniki czasu trwania sesji w celu ułatwienia logowania Użytkowników w Serwisie. Większość oprogramowania przeglądarek internetowych umożliwia blokowanie wszystkich plików cookie. Większość przeglądarek przekazuje Użytkownikom wskazówki, w jaki sposób dokonać odpowiednich ustawień w celu zablokowania plików cookie w sekcji „Pomoc” paska narzędziowego. Jeżeli Użytkownik zablokuje w przeglądarce pliki cookie, niektóre z funkcji i udogodnień Serwisu mogą nie działać prawidłowo, jednak Użytkownik nie jest zobowiązany akceptować plików cookie w celu efektywnego korzystania z Serwisu. Administrator nie kojarzy Informacji niebędących danymi osobowymi gromadzonych na podstawie plików cookie z danymi Identyfikującymi tożsamość bez zgody użytkownika.
 • Sygnalizatory sieci Web (web beacon).. Administrator może stosować sygnalizatory sieci Web e w celu gromadzenia informacji niebędących danymi osobowymi na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub witryn internetowych wybranych sponsorów i reklamodawców. Informacje gromadzone za pośrednictwem sygnalizatorów sieci Web umożliwiają (i) prowadzenie monitoringu statystycznego liczby osób korzystających z Serwisu oraz witryn wybranych sponsorów i reklamodawców, (ii) badanie liczby osób odbierających wiadomości e-mail wysyłane przez Administratora oraz (iii) ustalenie, w jakim celu te działania są podejmowane. Zadaniem Sygnalizatorów sieci Web nie jest śledzenie aktywności Użytkownika w innych witrynach niż Administratora lub witryny sponsorów.

26..(1). W celu skorzystania z uprawnienia użytkownika do poprawienia oraz zmiany swoich danych osobowych, Użytkownik może skorzystać z formularza zmiany tych danych dostępnego w obrębie strony internetowej Listonic. W celu usunięcia danych osobowych Użytkownik może wysłać Administratorowi odpowiednią prośbę przy użyciu formularza kontaktowego.

Zakończenie świadczenia Usług

27. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.

28. Niepodjęcie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika przez okres trzech miesięcy licząc od dnia zablokowania konta, skutkuje rozwiązaniem stosunku prawnego jaki łączył Użytkownika i Administratora z upływem ostatniego dnia tego trzymiesięcznego terminu. Po dniu rozwiązania stosunku prawnego łączącego Użytkownika i Administratora, Administrator uprawniony i zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia konta Użytkownika.

29.

30. Na żądanie Użytkownika skierowane w każdym czasie do Administratora zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu Listonic, Administrator zaprzestanie świadczenia usług poprzez niezwłoczne usuniecie konta Użytkownika. Stosunek prawny łączący Administratora i Użytkownika wygasa z upływem dnia usunięcia konta Użytkownika.

31. Upublicznienie za pomocą Serwisu jakichkolwiek treści jest równoznaczne z uznaniem przez Użytkownika, że przekazane w taki sposób informacje lub treści w żadnym wypadku nie są traktowane jako poufne. W przypadku przekazania przez Użytkownika jakiejkolwiek informacji lub treści do Stref Publicznych, bądź upublicznienia ich w serwisie w jakikolwiek sposób, Administrator uprawniony jest do utrwalania, powielania, tworzenia opracowań, publikowania, redagowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, prezentowania informacji lub treści w dowolnych środkach przekazu, w części lub całości, w dowolnej formie i częstotliwości, a także przeniesienia tych uprawnień na podmiot trzeci, a Użytkownik zezwala Administratorowi na wykonanie powyższych uprawnień.

32. Jeżeli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek materiały dostępne w Serwisie lub za jego pośrednictwem naruszają przysługujące mu prawa autorskie do określonego utworu, może on żądać usunięcia tych materiałów z Serwisu lub zablokowania dostępu do nich, przesyłając do Administratora stosowne pismo, obejmujące następujące informacje:

 • dane identyfikujące dzieło objęte prawami autorskimi Użytkownika. Należy przedstawić opis dzieła i – jeżeli jest to możliwe – dołączyć kopię lub wskazać lokalizację (np. adres URL) autoryzowanej wersji dzieła;
 • dane identyfikujące materiał (wraz z lokalizacją), który według Użytkownika narusza jego prawa autorskie. Należy przedstawić opis materiału i wskazać adres URL, pod którym dany materiał się znajduje lub inne odnośne informacje umożliwiające jego lokalizację;
 • Imię i nazwisko, adres, oraz – ewentualnie – numer telefonu i adres poczty elektronicznej Użytkownika;
 • Oświadczenie Użytkownika stwierdzające, iż przysługują mu prawa autorskie do określonego utworu.

33. Powyższe zasady określone w punktach 27-32 nie mają zastosowania do korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Aplikacji Zamów Zakupy. Stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje nawiązany z chwilą rozpoczęcia korzystania z Aplikacji Zamów Zakupy przez Użytkownika, i dotyczy tylko i wyłącznie tego korzystania z Aplikacji Zamów Zakupy i ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania przez Użytkownika korzystania z Aplikacji Zamów Zakupy.

34. Jakiekolwiek zastrzeżenia i uwagi dotyczące świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu należy zgłaszać na odpowiednim forum, za pośrednictwem specjalnego narzędzia przygotowanego w tym celu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres listonic@listonic.pl lub na piśmie na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu.

Postanowienia Końcowe

35.  Administratorowi przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu wyłącznie w sytuacji rozpoczęcia świadczenia nowych usług, bądź udostępnienia nowych funkcjonalności, poprzez wskazanie zasad świadczenia tych nowych usług lub funkcjonalności, a także w przypadku zaprzestania świadczenia usług lub udostępniania poszczególnych funkcjonalności, jeżeli z Regulaminu będzie wynikać, iż świadczenie usług bądź korzystanie z funkcjonalności będzie zależeć wyłącznie od woli Użytkownika, a także w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego porządku prawnego. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie regulaminu na stronie http://listonic.pl/c/terms oraz poinformowanie drogą elektroniczną każdego Użytkownika. W przypadkach nieopisanych w zdaniu poprzednim, a także w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług lub udostępniania funkcjonalności odpłatnie, Administrator poinformuje drogą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika o planowanych zmianach treści Regulaminu z miesięcznym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nastąpi z dniem upływu wskazanego w zdaniu poprzednim miesięcznego terminu wypowiedzenia. Użytkownikowi w sytuacji kiedy nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu, przysługuje uprawnienie do rozwiązania stosunku prawnego łączącego go z Administratorem poprzez złożenie przez upływem miesięcznego terminu wejścia w życie nowej treści Regulaminu przy użyciu formularza kontaktowego na stronie http://listonic.pl/c/contact oświadczenia o treści: “Niniejszym oświadczam, iż nie wyrażam zgody na zmianę brzmienia Regulaminu serwisów Listonic i Cotanio, wobec czego rozwiązuję stosunek prawny łączący mnie z Państwem jako Administratorem w trybie postanowienia punku 35 Regulaminu”. W takim przypadku stosunek prawny łączący Użytkownika i Administratora, ulegnie rozwiązaniu z dniem wprowadzenia nowych postanowień Regulaminu. Po dniu rozwiązania stosunku prawnego łączącego Użytkownika i Administratora, Administrator uprawniony i zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia konta Użytkownika.

36.

37. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.

38. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem http://listonic.pl/c/terms.

39. Niniejszy Regulamin wiąże Administratora począwszy od dnia 01.05.2009 r.

40. W niniejszym Regulaminie wprowadzona następujące zmiany:

które weszły w życie przez ich ogłoszenie z dniem 22.09.2010 r:

 • zmieniono definicje pojęć Listonic i serwery Listonic, dodano definicję pojęcia co.tanio,
 • zmieniono punkty 1 i 4, 5, 7, 17,20, 30,
 • w punkcie 4 dodano szóste triet,
 • dodano punkt 4 (1), 15 (1),15 (2),17 (1)

które weszły w życie z dniem 20.10.2010r:

 • zmieniono punkt 17,17(1), 28, 35,
 • dodano punkt 26(1),
 • wykreślono punkt 29, 33 i 36.

które weszły w życie z dniem 04.01.2017:

 • dodano punkt 8(1)